Clauza compromisorie recomandată de Arbitraj Internaţional

Conform art.3 (1) a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Arbitrajului Internaţional de pe lângă Asociaţia Lichidatorilor şi Administratorilor din Republica Moldova, principala atribuţie a Arbitrajului Internaţional constă în organizarea şi administrarea soluţionării pe calea arbitrajului a unor litigii interne sau cu element de extraneitate, dacă părţile au încheiat în acest sens o convenţie arbitrală scrisă.

Potrivit art. 8 a Legii RM nr.23-XVI din 22.02.2008 „Cu privire la arbitraj”, convenţia de arbitraj este acordul prin care părţile supun arbitrajului toate litigiile, sau anumite litigii care au apărut sau care ar putea să apară între ele cu privire la un raport juridic determinat, contractual sau necontractual.
Art.14 a Regulilor de procedură arbitrală (RPA) aprobate prin Hotărârea nr.08/05 din 08.05.2009 a Adunării Generale Anuale a Membrilor Asociaţiei Lichidatorilor şi Administratorilor din Republica Moldova, stipulează că convenţia de arbitraj se poate încheia fie ca clauză compromisorie, înscrisă în contractul principal, fie sub forma unei înţelegeri de sine stătătoare denumită compromis.
Inserarea într-un contract civil a clauzei compromisorii, în caz de litigiu, îndreptăţeşte partea interesată să ceară soluţionarea acestuia pe calea arbitrajului, fiind exclusă competenţa instanţelor judecătoreşti.
În contextul celor expuse, Arbitrajului Internaţional de pe lângă Asociaţia Lichidatorilor şi Administratorilor din Republica Moldova, aduce la cunoştinţă clauza compromisorie recomandată pentru a fi inserată în contracte, aşa cum rezultă din Regulile de procedură arbitrale:
„Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv la încheierea, executarea, interpretarea, desfiinţarea ori nulitatea lui, se va soluţiona prin Arbitrajul Internaţional de pe lângă Asociaţia Lichidatorilor şi Administratorilor din Republica Moldova, în conformitate cu Regulile sale de procedură arbitrală”.
În speţă, se menţionează, că conform art.18 a Regulilor de procedură arbitrală, Arbitrajului Internaţional soluţionează orice litigiu (conflict) cu participarea persoanelor fizice şi/sau juridice, inclusiv dintre acţionar (asociat, participant sau membru) şi societatea comercială sau necomercială, derivând din raporturile juridice civile în sens larg.
În aceste circumstanţe arbitrajul propune pentru inserarea în actele de constituire a societăţilor comerciale şi necormerciale următoarea clauză compromisorie:
 „Toate litigiile apărute între acţionari (asociaţi, participanţi), între membrii consiliului, între membrii comisiei de cenzori (organizaţia de audit), între membrii comitetului de conducere, precum şi dintre acţionari (asociaţi, participaţi) şi/sau membrii consiliului şi/sau membrii comisiei de cenzori (organizaţia de audit) şi/sau comitetul de conducere şi/sau Societate, derivând din raporturile juridice civile, patrimoniale, obligaţionale, comerciale, inclusiv cele referitoare la modul de adoptare, executare, interpretare, anulare a hotărârilor adunării generale a acţionarilor, hotărârilor consiliului societăţii, hotărârilor comisiei de cenzori şi a hotărârilor altor organe de conducere a Societăţii, precum şi litigiile ce ţin de dizolvarea, lichidarea sau reorganizarea societăţii vor fi soluţionate de Arbitrajul Internaţional de pe lângă Asociaţia Lichidatorilor şi Administratorilor din Republica Moldova, în conformitate cu regulile sale de procedură arbitrală”.
La ambele clauze compromisorii recomandate, expuse mai sus, părţile mai pot adăuga, la opţiunea lor, următoarele menţiuni:
1.                  „Completul arbitral va fi compus dintr-un arbitru unic numit prin acordul părţilor sau în lipsa acestui acord, de preşedintele Arbitrajului Internaţional de pe lângă Asociaţia Lichidatorilor şi Administratorilor din Republica Moldova”
            sau
2.                  „Completul arbitral va fi compus din 3 arbitri: câte unul numit de fiecare dintre părţi şi un supraarbitru ales de cei doi arbitri. Dacă pârâtul nu dă curs invitaţiei de numire a arbitrului, sau dacă cei doi arbitri nu cad de acord asupra persoanei supraarbitrului, preşedintele Arbitrajului Internaţional de pe lângă Asociaţia Lichidatorilor şi Administratorilor din Republica Moldova, după expirarea termenelor prevăzute de regulile procedurii arbitrale pentru numire şi accept, va desemna, după caz, arbitrul pârâtului ori supraarbitrul, cu acordul prealabil al arbitrului desemnat”.
3.                  „Tribunalul arbitral va judeca litigiul în drept cu aplicarea legii Republicii Moldova”.
4.                  „Procedura arbitrală se iniţiază şi se desfăşoară la sediul ...  (se indică sediul reclamantului, pîrîtului, instanţei arbitrale sau alt loc convenit în comun de părţi)”.
5.                  „Limba de lucru utilizată în cadrul procedurii arbitrale va fi limba …”.
6.                  „Tribunalul arbitral va judeca litigiul în procedură accelerată, fără participarea părţilor la şedinţele arbitrale, la dezbaterile orale ale cauzei şi la pronunţarea hotărîrii. Hotărârea pe cauza arbitrală va fi luată numai în baza înscrisurilor, documentelor şi altor dovezi scrise şi fără citarea părţilor. ”
7.                  „Hotărârea pronunţată de arbitraj va fi definitivă şi obligatorie pentru toate părţile la diferend şi se execută imediat.”
Pentru organizarea unui arbitraj ad-hoc cu asistenţa Arbitrajului Internaţional, se recomandă părţilor să reflecte în contract următoarea clauză compromisorie:
„În cazul în care diferendul ivit între părţi, decurgând din/sau în legătură cu acest contract, inclusiv la încheierea, executarea, interpretarea, nulitatea ori desfiinţarea lui, nu poate fi soluţionat pe cale amiabilă, acesta va fi supus spre soluţionare unui arbitraj ad-hoc, care va fi constituit şi organizat pe lângă Arbitrajului Internaţional a Asociaţiei Lichidatorilor şi Administratorilor din Republica Moldova, în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală şi Normele privind taxele şi cheltuielile arbitrale ale acestuia.”
În cazul în care contractul nu conţine clauza compromisorie prevăzută mai sus, Arbitrajul Internaţional recomandă încheierea compromisului cu următoarea formulare:
“Subsemnaţii:
1. …
(nume/denumire; numele reprezentanţilor legali; domiciliu/sediu; număr de înregistrare-cod fiscal; număr de telefon, telex, fax), denumita in continuare partea 1, si 2
2. (aceleaşi date), denumita in continuare partea 2, constatăm că intre noi a intervenit un litigiu izvorât din contractul nr. … din …, litigiu având următorul obiect:
Partea 1 pretinde că … (expunerea pe scurt a pretenţiilor)
Partea 2 susţine că … (expunerea pe scurt a obiecţiilor).
Subsemnaţii convenim ca acest litigiu sa fie soluţionat prin Arbitrajul Internaţional de pe lângă Asociaţia Lichidatorilor şi Administratorilor din Republica Moldova, în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală şi Normele privind taxele şi cheltuielile arbitrale ale acestuia.”
Încheiat în dublu exemplar, la …, astăzi …
Semnătura părţii 1♦, Semnătura părţii 2♦,”

 

 

Publicatii